POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, w tym również w związku z działalnością swojego serwisu internetowego i usług oraz działań wykonywanych lub inicjowanych drogą elektroniczną. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu ochrony danych osobowych stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu RODO1.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

 1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ↩︎

1. Kto jest administratorem danych osobowych i w jaki sposób można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 7810002075, zwana w dalszej części Polityki Prywatności FUAM.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: iod@ppnt.poznan.pl.

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie niektórych danych przetwarzanych w związku z realizacją Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, to jest na przykład danych zbieranych w celu rejestracji na szkolenia organizowane w Programie, Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1) FUAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będący Współbeneficjentem

oraz

2) Beneficjent Koordynujący tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

W przypadkach, gdy dane podlegają współadministrowaniu, będzie to wyraźnie oznaczone w momencie pozyskiwania danych.

Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Współadministratorami, FUAM pełni funkcję punktu kontaktowego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, odpowiada za komunikację, obsługę praw i obowiązków wynikających z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

FUAM wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: iod@ppnt.poznan.pl.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe?

FUAM przetwarza Państwa dane osobowe w celach, które wymienione zostały poniżej:

 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, FUAM przetwarza dane osobowe w celu:
  • przesyłania Newslettera;
  • przesyłania informacji handlowych;
  • marketingu produktów lub usług własnych;
  • podjęcia kontaktu i realizacji zgłoszeń wynikających z formularzy kontaktowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia przez FUAM działań, o których mowa powyżej.

 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUAM, w celu:
  • statystycznych, informacyjnych, archiwalnych, analitycznych – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest analiza wykonanych już przez FUAM czynności i usług w celu dostosowania ich do potrzeb zainteresowanych w przyszłości oraz poznanie aktywności klientów;
  • badania satysfakcji z oferowanych przez FUAM usług – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich;
  • administrowania stronami internetowymi FUAM – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest konieczność prowadzenia i administrowania stronami internetowymi,
  • marketingu bezpośredniego – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych.

Dane przetwarzane przez Współadministratorów będą przetwarzane w celach związanych z

 1. realizacją Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 a) RODO, w tym w celu rejestracji i organizacji szkoleń w ramach Programu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów w postaci realizacji Programu;
 2. archiwizacją – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów;
 3. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z przepisów prawa w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących realizacji programu LIFE, to jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Baza Danych.

FUAM informuje, że każdy zbiór zgromadzonych danych osobowych jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. Nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

4. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

FUAM na stronach internetowych używa plików cookies w celu dostosowania świadczonych usług oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych do indywidualnych potrzeb ich użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może jednak utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie internetowym.

5. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby FUAM mogła podjąć odpowiednie działania na Państwa prośbę lub zrealizować określone usługi.

Na stronach internetowych FUAM, przy poszczególnych formularzach kontaktowych oznaczone są dane, których podanie jest niezbędne celem zrealizowania działania, którego dotyczy dany formularz. Niepodanie wymaganych tam danych uniemożliwi podjęcie określonych działań.

W zakresie danych podlegających współadministrowaniu, podanie danych jest niezbędne do realizacji Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. 

6. Komu udostępniamy dane osobowe otrzymane od Państwa?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmioty przetwarzające.

Współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom, które świadczą dla nas usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe, dostarczają nam systemy do marketingu online, prowadzą wysyłkę wiadomości email, prowadzą analizy ruchu w serwisach internetowych, prowadzą analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 1. Organy państwowe.

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Inne podmioty

Udostępniamy Państwa dane podmiotom dokonującym badań i kontroli w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł w tym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA).

 1. Państwa trzecie.

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz przekazywanie danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

7. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Poszczególne Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą:
 • do czasu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną;
 • do czasu dezaktualizacji państwa danych osobowych;
 • przez okres potrzebny na podjęcie kontaktu i realizację formularza zgłoszeniowego;
 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUAM:
 • w przypadku danych przechowywanych w szczególności dla celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty ich przydatności,
 • przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących FUAM,
 • do momentu ustalenia przez FUAM, że dane uległy dezaktualizacji.

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych Państwa dane zostaną zanonimizowane.

Dane przetwarzane przez Współadministratorów przetwarzane będą przez okres 5 lat liczony od ostatecznej płatności dokonanej w Programie nie dłużej jednak niż do 2031 r.

8. Jakie są Państwa prawa z związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@ppnt.poznan.pl lub pocztą: Fundacja UAM, ul.Rubież 46, 61-612 Poznań z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych „Prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków.

Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można zgłaszać każdorazowo do FUAM.

Jeżeli z jakiegoś powodu uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

FUAM oraz Współadministrator nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

10. Zmiany w polityce prywatności.

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna w chwili korzystania z nich Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. FUAM deklaruje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.1